STOP! LUDZIE TO NIE TOWAR!

27 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej na temat „Porwań i handlu ludźmi”.
Prelekcja uwzględniała najczęstsze przyczyny porwań i rodzaje handlu ludźmi.
Młodzież dowiedziała się, że formami handlu ludźmi są:
handel dziećmi w celu zatrudniania ich jako służba domowa (także w krajach rozwiniętych), tania siła robocza na plantacjach, w kopalniach itp., do świadczenia usług seksualnych (np. w ramach turystyki seksualnej) itp.;
nielegalne adopcje, często zagraniczne, w celu zmuszania do popełniania drobnych przestępstw kryminalnych lub żebrania;
handel kobietami – nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucji, ewentualnie nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę w celu uprawiania prostytucji, ale przedstawianie im nieprawdziwego obrazu warunków, w jakich to się będzie odbywało;
handel narządami – sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów, pobieranych za niewielką opłatą od żywych dawców w krajach ubogich, ale też od dzieci, w tym celu porywanych i zabijanych, skazańców po wykonaniu egzekucji itp.;
handel tanią siłą roboczą – za swoją pracę osoby takie otrzymują wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo danego kraju; zarówno ich pobyt jak i praca są nielegalne.
Uczniowie dowiedzieli się również o zagrożeniach jakie niesie ze sobą praca za granicą dla osób bez znajomości języką i kultury miejsca, w którym się znaleźli.